Margit Jaschke
Küsterin
E-Mail: kuesterei@kirche-in-friedenau.de
Telefon: 85 55 001


Sebastian Leenen
Jugendarbeit
E-Mail: leenen@ts-evangelisch.de
Telefon: 70 72 05 37


Dajana Nevi-Sönksen
Jugend- und Konfirmandenarbeit
E-Mail: nevi-soenksen@ts-evangelisch.de
Telefon: 70 72 05 34


Michaela Wilke
Geschäftsführerin der Ev. Kindertagesstätten
E-Mail: kitas-phil-nath@kirche-in-friedenau.de
Telefon: 70 72 05 48, Fax: 70 72 05 47

Leiterin der Ev. Kindertagesstätte Nathanael
E-Mail: kita-nathanael@kirche-in-friedenau.de
Telefon: 85 51 858, Fax: 70 72 05 46


Sybille Embacher-Horn
Leiterin der Ev. Kindertagesstätte Philippus
E-Mail: kita-philippus@kirche-in-friedenau.de
Telefon: 85 27 634, Fax: 70 72 05 42